Markmið

skyid

Sýn skólans

Fjölbrautaskóli Suðurlands leggur áherslu á að allir séu metnir að verðleikum, njóti skilnings og beri virðingu fyrir sjálfum sér, öðrum og umhverfi sínu. 
Skólinn stefnir að árangursríku og fjölbreyttu skólastarfi þar sem áhersla er lögð á fagþekkingu, sköpunarhæfni og metnaðarfullt þróunarstarf.

Hlutverk skólans

að búa nemendur undir frekara nám
að bjóða upp á fjölbreytt starfsnám í góðum tengslum við atvinnulífið
að búa nemendur undir daglegt líf í lýðræðisþjóðfélagi

 Skýringar

(G) = Gátlisti     (K) = Kannanir     (T) = Tímabundið verkefni    (H) = HGIOS  (How Good is Our School)

1. Nám og kennsla

a.  Nám  

Markmiðin eru að: 
i. námsframboð verði endurskoðað á hverri önn, með hliðsjón af aðalnámskrá framhaldsskóla. (H) 
- boðið sé upp á fjölbreyttar námsbrautir og áhugaverða áfanga. (H) 
- boðið sé upp á nám við hæfi fyrir nemendur með annað móðurmál en íslensku sem undirbýr þá undir nám á öðrum námsbrautum skólans og/eða þátttöku í atvinnulífinu. (H) 
ii. nemendum sem leggja sig fram í námi og/eða sýna árangur sé umbunað. (H) 
iii. nemendur fái nám við hæfi þar sem grunnþættir menntunar eru hafðir að leiðarljósi: Læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, sköpun, jafnrétti, lýðræði og mannréttindi. (H) 
iv. að nám sé í tengslum við þróun í atvinnulífinu. (H) 

b.  Kennsla 

Markmiðin eru að: 
i. kennsluhættir séu fjölbreyttir, í stöðugri þróun og taki mið af ólíkum þörfum nemenda. (K) 
ii. stuðlað sé að endurmenntun kennara. (H) 
iii. aðbúnaður til kennslu sé sem bestur, hvort sem um ræðir stað- eða fjarkennslu. (H) 
iv. lögð er áhersla á gæðakennslu. 
- að 90% nemenda telji að kennslan í skólanum sé mjög góð eða góð. (K) 
- stutt sé við faglegt starf og nýbreytni innan námsgreina. (H) 
- samstarf sé milli námsgreina. (H) 
v. námsáætlanir séu skýrar, aðgengilegar og uppfærðar. (G) 
vi. niðurstöður námsmats séu rýndar í lok hverrar annar. (G) 
vii. námsmat sé fjölbreytt. (G) 
viii. skólinn býður upp á fjarnám í kjarnagreinum og dönsku fyrir grunnskólanemendur sem náð hafa hæfniviðmiðum 10. bekkjar. (G) 
ix. skólinn sé opinn fyrir nýjungum í kennslu. (H) 
x. boðið sé upp á besta fáanlega námsefnið á hverjum tíma. (H) 

2.  Mennska 

a.  Nemendur 

Markmiðin eru að: 
i. nemendum líði vel í skólanum. (K) 
- að minnsta kosti 95% nemenda líði vel eða mjög vel í skólanum. 
- að 90% nemenda séu ánægðir með veruna í FSu. 
- að 90% nemenda séu ánægðir með aðstöðuna í skólanum. 
- að 90% nemenda séu ánægðir með félagslífið. 
ii. skólinn stuðli að því að efla gagnrýna hugsun og styrki siðferðiskennd nemenda. (H) 
iii. brotthvarf frá upphafi til loka hverrar annar verði undir 9,0%. (G) 
iv. náms- og starfsráðgjöf: 
- standi vörð um velferð nemenda, styðji þá í námi og aðstoði við val á framhaldsnámi. (H) 
- styðji við nemendur með greiningar og nemendur sem hafa ítrekað fallið í áföngum. (H) 
v. nemendur séu upplýstir um þær námsleiðir sem bjóðast. (H) 
vi. skólinn veiti nemendum með sérþarfir þjónustu. (H) 
vii. skólinn stuðli að heilbrigðum lífsstíl og þroska nemenda. (H) 
viii. stuðlað sé að styrkari sjálfsmynd og sjálfstæði nemenda. (H) 
ix. unnið sé að forvörnum í tengslum við ávanabindandi efni s.s. níkótín, áfengi og fíkniefni. (H) 
x. spornað sé gegn áhættu-, fíkni- og sjálfsskaðandi hegðun. (H) 
xi. stuðla að jákvæðu andrúmslofti í skólanum þar sem gagnkvæm virðing ríkir. (K) 
xii. stuðlað sé að öflugu félagslífi nemenda á skólatíma. (H) 
xiii. einelti er ekki liðið. (K) 

b.  Stjórnun 

Markmiðin eru að: 
i. lýðræðisleg vinnubrögð séu viðhöfð í skólanum. (H) 
ii. starfsfólk sé ráðið með tilliti til réttinda og hæfni sbr. starfsmannastefnu og jafnréttisáætlun. (H) 
iii. unnið verði eftir gæðamatskerfi skólans. (H) 
- að greina styrkleika/veikleika skólasamfélagsins. (H) 
iv. líðan starfsmanna og ánægja í starfi sé góð. (K) 
- góður starfsandi þ.e. 90% telja hann mjög góðan eða góðan. 
- ánægja í starfi þ.e. 90% eru mjög ánægðir eða ánægðir. 
- góð vinnuaðstaða þ.e. 90% telja hana mjög góða eða góða. 
- ánægja með stjórnun skólans, stjórnendur séu réttlátir, skapi traust og taki tillit til gagnrýni þ.e. 90% eru mjög ánægðir eða ánægðir. 
v. starfsmannasamtöl verði fastur liður í starfi stjórnenda. Stefnt skal að starfsmannasamtali við hvern starfsmann á hverju ári. (G) 
vi. unnið sé að verkefninu „Skólinn í okkar höndum“. (T) 
vii. unnið verði markvisst að þróunarmálum. (H) 
viii. rannsóknum á skólastarfinu verði haldið áfram. (H) 
ix. gagnkvæm virðing ríki milli stjórnenda, kennara, annars starfsfólks og nemenda. (K) 
x. stjórnendur sýni starfsfólki skólans faglegt traust. (H) 
xi. starfsmannafélag vinni að jákvæðum félagsanda meðal starfsfólks. (H) 
xii. kennarafélag vinni að hagsmunum kennara. (H) 
xiii. skipurit skólans sé skýrt. (G) 
xiv. nýjir starfsmenn skólans fái stuðning í starfi. (H) 
- stjórnendur skólans leiðbeini nýjum starfsmönnum. (H)  
- fagstjórar sjái um aðlögun nýrra kennara. (H) 
xv. upplýsingaflæði í skólanum sé ávallt skilvirkt og skilaboð skýr. (H) 

c.  Samstarf við aðra 

Markmiðin eru að: 
i. skapaður sé farvegur fyrir tengsl við grunnskóla á svæðinu. (H)  
ii. skólinn hafi skýra forvarnarstefnu og starfi með sveitarfélögum á svæðinu. (H) 
iii. samstarf sé við foreldrafélag skólans. (G) 
iv. þrískólasamstarfi (FVA, FS og FSu) verði haldið áfram. (H) 
v. skólinn eigi faglegt samstarf við aðra framhaldsskóla, sérskóla og háskóla landsins. (H) 
vi. skólinn haldi uppi öflugum tengslum við atvinnulífið/samfélagið. (H) 
vii. skólinn og Hollvarðasamtök skólans vinni í sameiningu að hagsmunum skólans. (H) 
viii. erlend samskipti: 
- veiti nemendum skólans á sem flestum sviðum/brautum tækifæri til að kynnast og upplifa menningu annarra þjóða. (H) 
- auki víðsýni og samkennd nemenda. (H) 
- stuðli að aukinni hæfni nemenda í þeim námsgreinum sem þeir leggja stund á. (H) 
- styrki kennara skólans faglega og efli sjálfstraust þeirra, sjálfstæði og víðsýni. (H) 
- kynni skólann og umhverfi hans. (H) 
ix. stuðlað sé að góðri ímynd skólans. (H) 
x. skólinn sé í samstarfi við ýmis félög og samtök. (H) 

3.  Starfsumhverfi 

a.  Fjármál, rekstur og aðbúnaður 

Markmiðin eru að: 
i. rekstur uppfylli náms- og uppeldismarkmið skólans og sé innan marka fjárlaga. (G) 
ii. mötuneyti gefi nemendum og starfsfólki kost á fjölbreyttu, næringarríku og hollu fæði. (H) 
iii. mötuneyti skólans verði rekið með sjálfbærni að leiðarljósi. (G) 
iv. nýting og uppbygging húsnæðis sé í stöðugri endurskoðun með tilliti til þarfa nemenda og starfsfólks. (H) 
v. vinnuaðstaða kennara verði ávallt heilsusamleg og í takt við kröfur hvers tíma. (H) 
vi. stefnt skal að því að umgengni í skólanum sé ávallt í góðu lagi. (H) 
vii. fyrirbyggja skal slysahættu af vélum, tækjum og skaðlegum efnum sem notuð eru í skólanum. (H) 
viii. tölvukerfi skólans sé öflugt, öruggt og áreiðanlegt: 
- nemendur og starfsfólk geti nýtt sér upplýsinga- og tölvutækni. (H) 
- auðveldi samskipti nemenda og starfsfólks. (H) 
- haldi utan um og varðveiti á öruggan hátt upplýsingar er varða skólann. (H) 
ix. skólinn stuðli að því að nemendur geti stundað nám við skólann með sem minnstri röskun á búsetu. (H) 
x. innkaup skólans séu ávallt með sjálfbærni að leiðarljósi. (G) 

b. Upplýsingar 

Markmiðin eru að: 
i. vefur skólans sé aðgengilegur, uppfærður reglulega og endurspegli skólanámskrá FSu og að hann sé kynntur nemendum og starfsfólki árlega. (H) 
ii. tímabundnar upplýsingar er varða skólastarfið séu aðgengilegar meðal annars á upplýsingaskjám og heimasíðu skólans. (H) 
iii. skrifstofa annist ýmsa þjónustu, haldi utan um og miðli upplýsingum er varða skólasamfélagið. (H) 
iv. bókasafn veiti nemendum og kennurum góða möguleika til upplýsingaöflunar. (H) 
v. dagatal veiti greiðan aðgang að dagsetningu atburða er tengjast skólalífinu s.s vettvangsferðum og félagslífi nemenda. (H) 
vi. fréttum sé haldið úti á vefmiðlum skólans. (H) 
vii. nemendur og starfsfólk skólans viti hvernig eigi að bregðast við skyndilegum áföllum. (H) 
viii. upplýsingar um hverjir starfa við skólann séu aðgengilegar. (G) 
ix. skýrslur dragi saman upplýsingar um einstaka þætti skólastarfsins og auki upplýsingaflæði. (H) 
x. saga skólans sé sýnileg. (G) 

 

Síðast uppfært 31. ágúst 2021