Markmið

skyid

Sýn skólans

Fjölbrautaskóli Suðurlands leggur áherslu á að allir séu metnir að verðleikum, njóti skilnings og beri virðingu fyrir sjálfum sér, öðrum og umhverfi sínu. 
Skólinn stefnir að árangursríku og fjölbreyttu skólastarfi þar sem áhersla er lögð á fagþekkingu, sköpunarhæfni og metnaðarfullt þróunarstarf.

Hlutverk skólans

að búa nemendur undir frekara nám
að bjóða upp á fjölbreytt starfsnám í góðum tengslum við atvinnulífið
að búa nemendur undir daglegt líf í lýðræðisþjóðfélagi

 Skýringar

(G) = Gátlisti     (K) = Kannanir     (T) = Tímabundið verkefni    (H) = HGIOS  (How Good is Our School)

1. Nám og kennsla

a.  Nám

i. Námsframboð verði endurskoðað á hverri önn, með hliðsjón af aðalnámskrá framhaldsskóla. (H)
- Boðið sé upp á fjölbreyttar námsbrautir og áhugaverða áfanga. (H)
ii. Nemendur sem leggja sig fram í námi og/eða sýna árangur sé umbunað. (H)
iii. Áherslur í námi:
- Nemendur fái nám við hæfi þar sem grunnþættir menntunar eru hafðir að leiðarljósi: Læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, sköpun, jafnrétti, lýðræði og mannréttindi. (H)
- Að nám sé í tengslum við þróun í atvinnulífinu. (H)

b.  Kennsla

i. Kennsluhættir séu fjölbreyttir, í stöðugri þróun og taki mið af ólíkum þörfum nemenda. (K)
ii. Stuðlað sé að endurmenntun kennara. (H)
iii. Aðbúnaður til kennslu sé sem bestur. (H)
iv. Lögð er áhersla á gæðakennslu.
- Að 90% nemenda telji að kennslan í skólanum sé mjög góð eða góð. (K)
- Stutt sé við faglegt starf og nýbreytni innan námsgreina. (H)
- Samstarf sé milli námsgreina. (H)
- Faglegt starf sé innan námsgreina og deilda. (H)
v. Kennsluáætlanir séu skýrar, aðgengilegar og uppfærðar. (G)
vi. Niðurstöður námsmats eru rýndar í lok hverrar annar.(G)
vii. Þörfum um fjölbreytt metnaðarfullt nám á Suðurlandi sé mætt með kennslu í dagskóla.(H)
viii. Skólinn býður upp á fjarnám í kjarnagreinum og dönsku fyrir grunnskólanemendur sem náð hafa hæfniviðmiðum 10.bekkjar.(G)
ix. Skólinn sé opinn fyrir nýjungum í kennslu. (H)
x. Boðið sé upp á besta fáanlega kennsluefnið á hverjum tíma.(H)

 

2.  Mennska

a.  Nemendur

i. Nemendum líði vel í skólanum. (K)
- að minnsta kosti 95% nemenda líði vel eða mjög vel í skólanum.
- að 90% nemenda séu ánægðir með veruna í FSu.
- að 90% nemenda séu ánægðir með aðstöðuna í skólanum.
- að 90% nemenda séu ánægðir með félagslífið.
ii. Skólinn stuðli að því að efla gagnrýna hugsun og styrki siðferðiskennd nemenda. (H)
iii. Brottfall frá upphafi til loka hverrar annar verði undir 9,0%. (G)
iv. Náms- og starfsráðgjöf:
- Standi vörð um velferð nemenda, styðji þá í námi og aðstoði við val á framhaldsnámi. (H)
- Styðji við nemendur með greiningar og nemendur sem hafa ítrekað fallið í áföngum. (H)
v. Nemendur séu upplýstir um þær námsleiðir sem bjóðast. (H)
vi. Skólinn veiti nemendum með sérþarfir þjónustu. (H)
vii. Skólinn stuðli að bættu heilbrigði og þroska nemenda. (H)
viii. Stuðlað sé að styrkari sjálfsmynd og sjálfstæði nemenda. (H)
ix. Unnið sé að forvörnum í tengslum við tóbak, áfengi og fíkniefni. (H)
x. Spornað sé gegn sjálfseyðandi hegðun. (H)
xi. Stuðla að jákvæðu andrúmslofti í skólanum þar sem gagnkvæm virðing ríkir. (K)
xii. Stuðlað sé að öflugu félagslífi nemenda á skólatíma. (H)
xiii. Einelti er ekki liðið. (K)

b.  Stjórnun

i. Lýðræðisleg vinnubrögð séu viðhöfð í skólanum. (H)
ii. Starfsfólk sé ráðið með tilliti til réttinda og hæfni (sbr. starfsmannastefna, jafnréttisáætlun). (H)
iii. Unnið verði eftir gæðamatskerfi skólans. (H)
- að greina styrkleika/veikleika skólasamfélagsins. (H)
iv. Líðan starfsmanna og ánægja í starfi sé góð. (K)
- Góður starfsandi (90% mjög góður eða góður).
- Ánægja í starfi (90% mjög ánægðir eða ánægðir).
- Góð vinnuaðstaða (90% mjög góð eða góð).
- Ánægja með stjórnun skólans, stjórnendur séu réttlátir, skapi traust og taki tillit til gagnrýni (90% mjög ánægðir eða ánægðir).
v. Starfsmannaviðtöl verði fastur liður í starfi stjórnenda. Stefnt skal að starfsmannaviðtali við hvern einstakling a.m.k. annað hvert ár. (G)
vi. Unnið sé að verkefninu „Skólinn í okkar höndum“. (T)
vii. Unnið verði markvisst að þróunarmálum. (H)
viii. Rannsóknum á skólastarfinu verði haldið áfram. (H)
ix. Gagnkvæm virðing ríki milli stjórnenda, kennara, annars starfsfólks og nemenda. (K)
x. Stjórnendur sýni starfsfólki skólans faglegt traust. (H)
xi. Starfsmannafélag vinni að jákvæðum félagsanda meðal starfsfólks. (H)
xii. Kennarafélag vinni að hagsmunum kennara. (H)
xiii. Skipurit skólans sé skýrt. (G)
xiv. Stjórnendur skólans leiðbeini nýjum starfsmönnum. (H) Kennslustjórar/fagstjórar sjá um aðlögun nýrra kennara fyrsta árið. (H)

c.  Samstarf við aðra

i. Skapaður sé farvegur fyrir tengsl við grunnskóla á svæðinu. (H)
ii. Áfram verði unnið í samstarfi við Fræðslunet Suðurlands (FnS) og Háskólafélag Suðurlands (HFSu). (H)
iii. Skólinn hafi skýra forvarnarstefnu og starfi með sveitarfélögum á svæðinu. (H)
iv. Samstarf sé við foreldrafélag skólans. (G)
v. Þrískólasamstarfi (FVA, FS og FSu) verði haldið áfram. (H)
vi. Skólinn eigi faglegt samstarf við aðra framhaldsskóla, sérskóla og háskóla landsins. (H)
vii. Skapa farveg fyrir tengsl við atvinnulífið/samfélagið. (H)
viii. Skólinn styðji við Hollvarðasamtök skólans. (H)
ix. Erlend samskipti:
- Veiti nemendum skólans á sem flestum sviðum/brautum tækifæri til að kynnast og upplifa menningu annarra þjóða. (H)
- Auki víðsýni og samkennd nemenda. (H)
- Stuðli að aukinni hæfni nemenda í þeim námsgreinum sem þeir leggja stund á. (H)
- Styrki kennara skólans faglega og efli sjálfstraust þeirra, sjálfstæði og víðsýni. (H)
- Kynni skólann og umhverfi hans. (H)
x. Stuðlað sé að góðri ímynd skólans. (H)
xi. Skólinn er í samstarfi við ýmis félög og samtök (H)

 

3.  Starfsumhverfi
a.  Fjármál, rekstur og aðbúnaður

i. Rekstur uppfylli náms- og uppeldismarkmið skólans og sé innan marka fjárlaga. (G)
ii. Mötuneyti gefi nemendum og starfsfólki kost á fjölbreyttu, næringarríku og hollu fæði. (H)
iii. Mötuneyti nemenda verði rekið án halla. (G)
iv. Nýting og uppbygging húsnæðis sé í stöðugri endurskoðun með tilliti til þarfa nemenda og starfsfólks.(H)
v. Vinnuaðstaða kennara verði ávallt heilsusamleg og í takt við kröfur hvers tíma.(H)
vi. Stefnt skal að því að umgengni í skólanum sé ávallt í góðu lagi.(H)
vii. Fyrirbyggja skal slysahættu af vélum, tækjum og skaðlegum efnum sem notuð eru í skólanum. (H)
viii. Tölvukerfi skólans sé öflugt, öruggt og áreiðanlegt:
- nemendur og starfsfólk geti nýtt sér upplýsinga- og tölvutækni. (H)
- auðveldi samskipti nemenda og starfsfólks. (H)
- haldi utan um og varðveiti á öruggan hátt upplýsingar er varða skólann. (H)
ix. Skólinn stuðlar að því að nemendur geti stundað nám við skólann með sem minnstri röskun á búsetu. (H)

b. Upplýsingar

Vefur skólans sé aðgengilegur og endurspegli skólanámskrá FSu og hann sé kynntur nemendum og starfsfólki árlega. (H)
ii.Tímabundnar upplýsingar er varða skólastarfið séu aðgengilegar meðal annars á upplýsingaskjám og heimasíðu skólans. (H)
iii. Skrifstofa annist ýmsa þjónustu, haldi utan um og miðli upplýsingum er varða skólasamfélagið. (H)
iv. Bókasafn veiti nemendum og kennurum góða möguleika til upplýsingaöflunar. (H)
v. Dagatal veiti greiðan aðgang að dagsetningu atburða er tengjast skólalífinu s.s vettvangsferðum og félagslífi nemenda. (H)
vi. Fréttum sé haldið úti á vefmiðlum skólans. (H)
vii. Nemendur og starfsfólk skólans viti hvernig eigi að bregðast við skyndilegum áföllum. (H)
viii. Upplýsingar um hverjir starfa við skólann séu aðgengilegar. (G)
ix. Skýrslur dragi saman upplýsingar um einstaka þætti skólastarfsins og auki upplýsingaflæði. (H)
x. Saga skólans sé sýnileg. (G)

Síðast uppfært 25. janúar 2019