Lög HVFSu

Lög Hollvarðasamtaka Fjölbrautaskóla Suðurlands


1. gr. – Heiti 
Samtökin heita Hollvarðasamtök Fjölbrautaskóla Suðurlands. Heimili þeirra og varnarþing er í Fjölbrautaskóla Suðurlands á Selfossi.

2. gr - Markmið
Markmið samtakanna er annars vegar að auka tengsl Fjölbrautaskóla Suðurlands við fyrrum nemendur sína og aðra þá sem bera hag skólans fyrir brjósti, hins vegar að styrkja og efla skólann eftir fremsta megni, fjárhagslega eða á annan hátt og rækta og efla samband félagsfólks sín á milli.

3. gr. - Aðild
Félagar í samtökunum geta allir þeir einstaklingar orðið sem samþykkja markmið þeirra.
Stofnanir, félög og fyrirtæki og aðrir lögaðilar sem vilja styðja við markmið samtakanna geta fengið aukaaðild að þeim.


4. gr. – Félagsgjald
Félagsgjald skal ákveða á aðalfundi ár hvert annarsvegar fyrir félagsmenn og hinsvegar lágmarksgjald fyrir lögaðila sem gerst hafa aukafélagar. 
Námsmenn eru undanþegnir félagsgjaldi og skulu ekki byrja að greiða það fyrr en ári eftir námslok.
Stjórn er heimilt að fella þá af félagaskrá sem ekki hafa greitt félagsgjöld í tvö ár samfleytt.
Stjórn er heimilt að veita afslátt af félagsgjaldi til þeirra félagsmanna sem koma úr sömu fjölskyldu. Sé þessi heimild nýtt skal stjórn setja sér nánari vinnureglur þar um.


5. gr. - Aðalfundur 
Aðalfundur hefur æðsta vald í málefnum samtakanna. Hann skal haldinn um sumarmál ár hvert í Fjölbrautaskóla Suðurlands. Heimilt er að víkja frá þessu ef stjórn samþykkir slíkt einróma.
Stjórn boðar til aðalfundar og undirbýr hann að öðru leyti. Til hans skal boða með óvéfengjanlegum hætti með a.m.k. tveggja vikna fyrirvara. Aðalfundur er löglegur sé löglega til hans boðað. 
Seturétt á aðalfundi með fullum atkvæðisrétti hafa allir félagsmenn á félagaskrá samtakanna. Fulltrúar lögaðila með aukaaðild eiga rétt á að sitja fundinn með málfrelsi og tillögurétt.
Aðalfundur skal m.a. taka fyrir eftirtalin mál:
a) Kosningu fundarstjóra og fundarritara.
b) Skýrslu stjórnar samtakanna umliðið ár.
c) Endurskoðaða reikninga samtakanna umliðið ár.
d) Félagsgjald fyrir komandi starfsár
e) Kosningu formanns og tveggja stjórnarmanna í stjórn samtakanna.
f) Kosningu tveggja skoðunarmanna reikninga samtakanna.
g) Umræðu um starf félagsins á komandi starfsári.
h) Önnur mál


6. gr – Stjórn
Stjórn fer með málefni samtakanna á milli aðalfunda. Hana skipa formaður og auk hans fjórir stjórnarmenn . Formaður og stjórnarmenn eru kjörnir á aðalfundi til eins árs í senn. Stjórn starfsmannafélags Fjölbrautaskóla Suðurlands kýs einn stjórnarmann og stjórn Nemendafélags Fjölbrautaskóla Suðurlands annan og eru þeir einnig kjörnir til eins árs í senn.
Hlutverk stjórnar er m.a.
• Að sjá um daglega starfsemi samtakanna og
• Að vinna að framgangi markmiða samtakanna sbr. 2. gr.
• Að vinna að framkvæmd þeirra samþykkta sem gerðar eru á fundum samtakanna. 
• Að varðveita félagaskrá samtakanna 
• Að innheimta og ráðstafa félagsgjöldum og öðrum fjárframlögum, 
• Að gera félagsmönnum kleift að fylgjast með og eiga hlutdeild í starfsemi samtakanna og Fjölbrautaskólans 
  Stjórn er skylt að bjóða öllum þeim sem útskrifast frá Fjölbrautaskóla Suðurlands á starfstíma hennar aðild að samtökunum.
Á fyrsta fundi stjórnar að loknum aðalfundi skal stjórnin skipta með sér verkum og kjósa úr sínum hópi ritara og gjaldkera. Formaður boðar til og stýrir fundum stjórnar og er málsvari samtakanna út á við. Ritari skal halda gjörðabækur samtakanna og varðveita önnur gögn þeirra. Gjaldkeri skal hafa umsjón með fjárreiðum samtakanna, útbúa ársreikninga þeirra og varðveita gögn sem þeim tengjast. 


7. gr – Ýmis ákvæði
Reikningsár samtakanna er almanaksárið.
Skoðunarmenn samtakanna skulu endurskoða ársreikning samtakanna fyrir aðalfund ár hvert. Við endurskoðunina skulu þeir hafa aðgang að öllum þeim gögnum samtakanna sem þeir óska.
Ef ekki er annað tekið fram í lögum þessum skal einfaldur meirihluti ráða ákvörðun innan samtakanna
Lögum þessum verður aðeins breytt á aðalfundi og þarf til þess 2/3 hluta atkvæða. Tillögur að lagabreytingum skulu berast stjórn a.m.k. þremur vikum fyrir aðafund og skulu þær kynntar í fundarboði.
Ákvörðun um að slíta samtökunum má aðeins taka á aðalfundi og þarf til þess 2/3 hluta atkvæða. Sé samþykkt að slíta samtökunum renna allar eignir þeirra til Fjölbrautaskóla Suðurlands.

Þannig samþykkt á stofnfundi 2002.

 

Síðast uppfært 09. október 2014